POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Użytkowników przez przedsiębiorstwo EDEN Edyta Dąbrowska z siedzibą w Wasilkowie przy ul. Jakimy 22/1, NIP: 9661955976, REGON: 200773486 działające pod nazwą Nasze Domowe Pielesze za pośrednictwem strony internetowej, działającej pod adresem www.naszedomowepielesze.pl

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Danych Osobowych jest przedsiębiorstwo:
EDEN Edyta Dąbrowska działające pod nazwą NASZE DOMOWE PIELESZE
ul. Jakimy 22/1
16-010 Wasilków
NIP 9661955976
REGON 200773486

Wszystkie dane osobowe gromadzone są z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, przetwarzane są zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn.zm.) r

Administrator danych osobowych przetwarza dane w celu świadczenia usługi drogą elektroniczną, utrzymania konta klienta w sklepie, realizacji zamówień, umów lub zleceń złożonych przez użytkownika w tym uiszczania zapłaty za kupione towary i udzielania rabatów, do kontaktowania się z użytkownikiem w sprawach dotyczących zamówień, realizacji procesu reklamacji oraz zapewnienia prawidłowej obsługi klienta, obsługi zgłoszeń, dostawy towarów, ewidencji sprzedaży, wyrażenia publicznej opinii o zakupionych towarach, umożliwienia kontaktu pomiędzy kupującymi a sprzedającym, do dokonywania pomiarów, które umożliwiają doskonalenie usług, do celów statystycznych oraz do celów marketingowych takich jak, mailing oraz remarketing.

Informujemy, że Państwa dane osobowe mogą podlegać automatycznemu profilowaniu, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji usług reklamowych i marketingowych oraz podjęcia decyzji o udzieleniu Państwu rabatu sprzedażowego. W ramach profilowania analizowane mogą być przede wszystkim Państwa wcześniejsze decyzje zakupowe, w oparciu o które będziemy podejmować próby dopasowania przyszłej oferty. Profilowanie pozwala nam także na udzielenie odpowiedniego rabatu, którego przyznanie oraz wysokość zależne są w szczególności od zgromadzonych i opracowanych danych dotyczących Państwa osoby. Użytkownik zgadza się na przekazanie jego danych osobowych do podmiotów współpracujących z EDEN Edyta Dąbrowska wyłącznie w celu realizacji zamówienia, w szczególności dostarczania przesyłek przez firmy kurierskie i operatorów pocztowych, wykonania usług przez partnerów handlowych i usługowych, ewidencji dostaw, ewidencji podatkowych i rachunkowych, gwarancji oraz reklamacji. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych. Dane osobowe nigdy nie będą odsprzedawane podmiotom trzecim.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH PRZECHOWUJE I PRZETWARZA w celach wymienionych następujące dane osobowe Użytkowników:
- Imię i nazwisko
– Adres e-mail
– Numer telefonu
-Numer konta bankowego
– Adres zamieszkania (ulica , nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj)
– Adres dostawy (ulica , nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj)
– W przypadku firm dodatkowo dane firmy (nazwa, adres, numer NIP, numer REGON)

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może być wyrażona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), konieczność podjęcia działań na Państwa żądanie osoby (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub też cele związane z prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

DANE OSOBOWE SĄ PRZEKAZYWANE/ZBIERANE W TRAKCIE KORESPONDENCJI (za pomocą formularza kontaktowego, telefonu, faksu, poczty e-mail itp.) pomiędzy sklepem Nasze Domowe Pielesze a Klientem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na zadane pytania lub realizacji zamówienia.

GOOGLE ANALYTICS – Sklep Nasze Domowe Pielesze zbiera anonimowe dane statystyczne dotyczące odwiedzanych stron. Dane te służą wyłącznie do analizy statystycznej ruchu na stronach Serwisu. Zasady dotyczące polityki prywatności Google Analytics znajdują się na stronie: http://www.google.com/intl/pl/analytics/privacyoverview.html

DANE ZBIERANE AUTOMATYCZNIE wykorzystywane są szczególnie w celach technicznych oraz w celach związanych z administracją Serwisu, zapewnienia bezpieczeństwa działania Serwisu, realizacji postanowień Regulaminu, ochrony prawa. Poza tym informacje te są wykorzystywane do zbierania informacji statystycznych lub marketingowych.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

INFORMACJA O PLIKACH COOKIES.
1 Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
2 Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
3 Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
b. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
c. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów.
4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do świadczenia usług lub w innych celach wskazanych powyżej oraz przechowywane bezterminowo, do momentu wyrażenia przez Użytkownika chęci ich usunięcia.

Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Użytkownik może również wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego oraz wobec profilowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośredni.

Administrator może odmówić usunięcia danych Użytkownika, jeżeli Użytkownik ten nie uregulował należności wobec Administratora lub naruszył niniejszy Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

Administrator zapewnia Użytkownikom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych. W przypadku chęci bycia zapomnianym (usunięcie konta klienta, danych) należy przesłać do Administratora stosowane oświadczenie w formie elektronicznej lub piśmie.
KONTAKT w sprawie danych osobowych: domowepielesze.biuro @gmail.com

W przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, Administrator zobowiązuje się powiadomić o tym fakcie organ nadzorczy oraz osoby, których te dane dotyczą w ciągu 72 godzin od stwierdzenia tego naruszenia.

W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Każdemu Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informujemy, że nie mają Państwa ustawowego obowiązku podania danych osobowych, jednakże obowiązek ten może wynikać z przepisów szczególnych. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być w szczególności brak możliwości świadczenia usług na Państwa rzecz, w szczególności brak możliwości zawarcia umowy sprzedaży towarów w sklepie internetowym.

Zmiany Polityki Prywatności

1 EDEN Edyta Dąbrowska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. W dniu dokonania zmian aktualizujemy datę wprowadzenia ostatniej poprawki podaną poniżej.
2 Data ostatniej modyfikacji: 25.05.2018 r.

REKLAMACJE

1) Reklamacji podlegają produkty posiadające wady fabryczne.
2) Kupujący powinien zgłosić Sprzedającemu wadę produktu niezwłocznie po jej zauważeniu w terminie nie dłuższym jednak niż 5 dni od otrzymania przesyłki (stwierdzenia wady). Po tym terminie reklamacja nie będzie uwzględniana.
3) W celu dokonania zgłoszenia reklamacji zakupionego towaru należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać go wraz z opisem roszczenia oraz zdjęciami potwierdzającymi wadę na email: domowepielesze2@gmail.com Formularz dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: http://naszedomowepielesze.pl/Reklamacja-Nasze-Domowe-Pielesze.pdf
4) O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Zgłoszenia.
5) W sprawach szczególnie trudnych, gdy istnieje konieczność:
- uzyskania dodatkowych informacji od osób trzecich,
- uzyskania od Klienta dodatkowych wyjaśnień, zdjęć lub dokumentów,
- dokonania weryfikacji lub pozyskania szczególnych danych,
- przekazania Zgłoszenia do podmiotu zewnętrznego powiązanego z produktem, dopuszcza się możliwość wydłużenia terminu rozpatrywania reklamacji o czym Klient zostanie poinformowany przed upływem 14 dniowego terminu.
6) Reklamacjom nie podlegają towary:
- z ingerencją mechaniczną Klienta np. samodzielna próba naprawy osprzętu
- uszkodzone podczas transportu (*Produkt uszkodzony lub zniszczony podczas transportu podlega naprawie lub wymianie tylko i wyłącznie po prawidłowo spisanym protokole szkody z kurierem).
7) W przypadku sprzedaży wysyłkowej przedmiot zostanie odebrany po wcześniejszym kontakcie z Klientem.
8) Reklamowany przedmiot powinien być właściwie zabezpieczony opakowaniem przed ewntualnymi uszkodzeniami mogącymi powstać podczas transportu. Do paczki należy dołączyć formularz reklamacyjny oraz oznaczyć ją dopiskiem "REKLAMACJA".
9) W przypadku uznanej reklamacji koszt wysyłki pokrywa Sprzedający.

ZWROTY

Odstąpienie od umowy
1) Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od zawarcia umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.
2) W celu dokonania zwrotu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać go na e-mail: domowepielesze2@gmail.com Formularz dostępny jest na stronie internetowej pod adresem http://naszedomowepielesze.pl/Odstapienie-od-umowy-NASZE-DOMOWE-PIELESZE.pdf
3) W przypadku odsyłania zwracanego towaru należy przesyłkę zaadresować i wysłać na adres firmy z dopiskiem „ZWROT”
4) Zwracany towar powinien być właściwie zabezpieczony opakowaniem przed ewntualnymi uszkodzeniami mogącymi powstać podczas transportu oraz wysłany bez śladów użytkowania.
5) Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu zakupionego towaru.
6) W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca koszty zakupionego przedmiotu bez kosztów wysyłki.
7) Zwrot kosztów nastąpi po doręczeniu do Sprzedającego zwracanego nieuszkodzonego towaru.

Ograniczenie prawa do odstąpienia
1)Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi w przypadku, gdy kupuje rzecz nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według jego specyfikacji lub służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (przepis z ustawy).
Dodatkowe informacje
Art. 38. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta: Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (indywidualny wymiar przedmiotu, materiał, logo, wzory), .
np. osłona okienna (żaluzja, roleta) o wybranych wymiarach, materiałach, kolorze, mechniźmie itp. cechach indywidualnych
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.